space English French German Spain Italian Dutch Russian další překlady

Dubňany nostalgické...

"Nejméně dvacet let jsem musel archiv poznávat, než jsem mohl začít zodpovědně jeho poklady prezentovat.
A učím se stále, každý den se přesvědčuji, že je mnohem víc toho, co bych vědět měl, než toho, co vím."

(Karel Čáslavský)


  

Nostalgie (z řec. nostos, stesk po domově, a algos, bolest) je původně chorobný stesk po domově, v současnosti obvykle stesk po něčem minulém, zašlém, ztraceném. Ve druhé polovině 20. století vznikl v bohatých společnostech nový společenský jev „nostalgie“ jako záliby ve věcech zastaralých, překonaných, vyšlých z užívání. Snad je to jistá reakce na přímočarý progresismus a futurismus první poloviny 20. století, který věřil v jednoznačné překonání všeho minulého a domníval se, že nové je vždycky lepší než staré, i důsledek společenských katastrof a zklamání, válek atd. V hudbě se nostalgií rozumí uvádění písniček, které – podobně jako filmy - starším lidem připomínají jejich mládí. Jiná podoba je např. sbírání starožitností nikoli jako uměleckých děl, ale prostě starých věcí, nářadí, nádobí a podobně. Často se v televizních pořadech skrývá pod názvem "hledání ztraceného času".


Hledání ztraceného času...


 

A co tedy na webu najdete?

Spolu s manželkou se plánovitě věnujeme turistickému poznávání nejen České republiky pěšky, na kole nebo i automobilem. Protože nechceme, aby krásné okamžily a dojmy z cest jen tak vymizely, zpracovává manželka z části techto výletů popisy s fotografickými ilustracemi a já filmové záznamy. Mimochodem - právě na tomto webu můžete vidět, jak možnosti cestování pokročily. Ještě v roce 2005 při cestě do Norska jsme sháněli papírové mapy severských zemí, dnes je již téměř nepoužíváme a přes půl Evropy se klidně vydáváme pouze s elektronickými mapami v malé GPS, na větší cesty v netbooku. Díky snaze o vytvoření zcela elektronické navigace jsme se naučlili i dost znalostí z navigační techniky a jsme schopni si celý podrobný program a trasu týdenního výletu připravit do GPS přístroje, který nás může následně přímo v terénu upozorňovat nejen na odbočky, ale i zajímavá místa.V posledních letech se necháváme vést i skrýšemi geocachingu, o kterých jsme se už několikrát přesvědčili, že mohou přivést cestovatele na opravdu hezká a velmi často i neznámá místa. Podívejte se, kde všude jsme byli a napište nám v návštěvní knize i připomínky k jednotlivým místům.

 

 

Občanská genealogie - historie rodu Ilčík


 

  ČT2_2002
  ČT2_2002
 

 

 

 

Plugin není nainstalován.
 

Poslechněte si záznam mého vystoupení v ČR Brno...

 

Když jsem se přestěhoval v roce 1993 ze západních Čech do Brna a začal působit jako vysokoškolský odborný asistent, vznikl mi volný časový prostor na bádání v úplně jiné oblasti - hledání předků mého rodu. Je to velmi zajímavá činnost a umožnila mi - jako člověkovi s technickým vzděláním - zvládnout i docela nové znalosti - členění archivů, znalost majitelů bývalého hodonínského panství, čtení starého písma vrchnostenských i zemských písařů, základy německého a latinského jazyka a mnohé jiné. Spojování (návaznost) jednotlivých generací rodů je téměř detektivní činnost, na kterou mě však předchozí zaměstnání dobře připravilo. Kompletizace kroniky rodu, datovaná přibližně od poloviny 17. století, mi zabrala 10 let. Přestože nebude - aspoň za mého života - zcela dokončena, jsem rád, že jsem tuto práci začal.Podařilo se mi shromáždit hodně podkladů pro další pátrání, ať už v papírové nebo elektronické podobě.Byl jsem přinucen naučit se mnohé, co jsme v předchozí praxi nepotřeboval - základy latiny, čtení starého kurentu, genealogické a matriční zkratky, hledání návaznosti vyýkytu rodového jména a jeho majetků.

Součástí pátrání bylo i povrzení nebo naopak vyvrácení staré rodové tradice, podpořené Jiráskovými Starými pověstni českými, totiž, že náš předek byl zbojníkem, loupícím s Jánošíkem... Byla to zajímavá práce, i když - jako všechny rodové říkanky - bylo těžké ověřit, kde končí pravda a kde už je to jen hezký výmysl... Na druhé straně i tato část ukázala pravdivé jádro rodové pověsti, totiž to, že náš rod je původem pravděpodobně ze středního a západního Slovenska, což se v průběhu pátrání potvrdilo dalšími nálezy.

Genealogická bádání mě však také velmi obohatila o získané znalosti o původu rodového příjmení, četnosti výskytu rodového jména na území dnešní republiky a hlavně schopnosti si dokázat, že na to zpracování kompletní historie rodu opravdu mám. Ano, jsou to stovky a tisíce hodin práce, ale když se vám všechny indicie nakonec spojí, není to špatný pocit.

Jako součást této kapitoly jsem začlenil i mnohé poznatky, které jsem načerpal coby genealog-začátečník. Nejsou z dnešního hlediska příliš dobré, přesto je uvolňuji pro zveřejnění, snad se někomu začínajícímu hodí. Berte je tak, jak jsou přdkládány, tedy bez záruky. Některá pravidla už navíc ztratila opodstatnění, protože situace v arcgivním genealogickém bádání se za posledních 10 let pronikavě změnila, mj. digitalizací matrik a jejich dálkovým elektronickým zpřístupněním. (Projekt ACTAPUBLICA).

Důležitou součástí bádání je i prezentace vlastní práce. S takovou prezentacé jsem vystoupil například v roce 2001 v brněnském studiu Českého rozhlasu, o rok později i v odpoledním vysílání České televize na Kavčích horách.

V rozhlasovém studiu mě zpovídal o postupu pátrání po zbojické tradici rodu svým podmanivým hlasem pan redaktor Josef Veselý. Pan Veselý připravuje pro Český rozhlas Dvojka (stanice Praha) programové řady Toulky českou minulostí (cyklus dokumentárních pásem, mapujících českou historii od pravěku až po současnost a zároveň nejposlouchanější pořad stanice Český rozhlas 2 Praha), V pravé části stránky (pod ilustračními obrázky) naleznete možnost poslechu audio záznamu rozhlasového pořadu...

O rok později jsem byl účastníkem "naživo" v odpoledním televizním studiu s moderátorem a velkým profesionálem Václavem Žmolíkem. Se mnou vystupovali ještě další dva účastníci a mj. i Josef Alois Náhlovský, který závěr hodinového vzdělávacího pořadu trochu oživil... V pravé části opět naleznete zkrácenou (sestříhanou) variantu tohoto televizního pořadu.

 

Regionální historie - Dubňany, Klenčí pod Čerchovem a Brno-Medlánky


 

650. výročí první písemné zmínky o Dubňanech  
   

Při pátrání po kořenech rodu - pokud to děláte sami a poctivě - musíte zcela jistě narazit na historii jednotlivých panství. Jnak se to ani nedá, pokud ji neznáte, budete jen s obtížemi odvozovat, proč některý příslušník rodu se najednou objevuje na zdánlivě jiném panství apod.

Velmi rozšířenou tradicí na Slovácku je například původ francouzských jmen v této oblasti. Tradují se zkazky o zapomenutých Napoleonových vojácích a přitom je pravda tak snadná - jde o potomky sedláků z Lotrinska, které sem povolal manžel Marie Terezie poté, co císařská rodina převzala hodnínské panství. Dubňany jsou taková specifická obec, jejíž historii se - i kvůli genealogii - vyplatí dobře znát. Původně klasická zemědělská obec o relativně malém množství obyvatel, v blízkosti uherských (slovenských) hranic navíc pustošena snad až příliš velkým množstvím válek. Obec zásadním způsobem ovlivnilo převzetí hodonínského panství, kam od 16. století patřila, císařskou rodinou ve století osmnáctém. Díky tomu zůstalo i pro genealogická bádání zachováno celkem dost papírových dokumentů. Od tohoto okamžiku také začínají v Dubňanech přibývat nové rody, protože přichází z císařského panství Holíč na druhé straně hranice. Velký rozmach, zvláště nájemné síly zemědělské, ale i dělnické, znamenala přítomnost velkostatku v Jarohněvicích nebo nález lignitu a počátek jeho težby v 19. století. Existence lignitových šachet způsobila příchod majitelů skláren a železnice, čímž se dosavadní zemědělská vesnice otevřela světu, se všemi klady, ale i zápory. (Pro genealogická pátrání například velmi nevýhodné časté změny bydliště hledaných osob a hodně nemanželských dětí).

Výsledkem práce ovšem byla excerpce dosažitelných písemných zdrojů, potvrzujících existenci Dubňan od 14. století a příprava podkladů pro zpracování nejstarších selských rodů v obci.Podařilo se také postihnout změny ve výstavbě obce od její původní podoby, zachovalé přibližně do 18. století až po moderní výstavbu, danou rozsáhlou těžební prací a rozmachem průmyslu.

Všechny znalosti historie mého rodiště - Dubňan s jejich nejbližším okolím, jsem poté použil jako jeden z autorů vůbec první podrobné monografie o tomto městě v roce 1999, kdy slavilo 750. výročí od první písemné zmínky o něm.Pozitivním bonusem práce bylo seznámení se s autory, podobně zaměřenými na okolní obce.

  250 let školy v Dubňanech

Aktualizovaná data o historii města a jeho obyvatelích jsem do Dubňan poslal ještě jednou o dva roky později, když jsem - ve spolupráci s vedením místní základní školy - připravoval podklady k 250. výročí založení první školy v Dubňanech.

Přiznám se, že se mi moc líbilo - jako současnému učiteli - jak se vedla ke vzdělání tehdejší dítka....Protože tehdejší vesnické školy se zřizovaly - pokud se vůbec zřizovaly - výhradně při kostelech, bylo součástí přípravných prací i přečtení starých farních dokumentů, školních kroika jednání zastupitelstva směrem ke školnímu vzdělávání. Je až s podivem, že v obci se dosud zachovala ta původní školní budova z 18. století. Některé mladší občany Dubňan jistě překvapí, že "stará" škola (nyní knihovna) byla v roce 1904 školou novou. Specifickou zvláštností obce byla poměrně velká přítomnost dětí, daná velkým počtem obyvatel v době průmyslového rozmachu po druhé světové válce.Kromě několika škol bylo postaveno i hornické učiliště, připravující hornický dorost.

Při archivním bádání mě samozřejmě nejvíce zajímalo to nejstarší období. Překvapením byla poměrně dobře zachovalá fundační listina majitele panství, zřizující lokální školu.Osvícenský stát podporoval školy vysoké, střední a normální tak, že lokální vrchnost (majitelé panství) se starala převážně o školy v místě svého sídla a občas poskytla příspěvek na školu některé poddanské vesnici, kde byly zakládány školy triviální, což je i příklad Dubňan. Škola byla založena v roce 1753 hrabětem Czoborem jednou listinou spolu s kostelem v Dubňanech a Dolních Bojanovicích. (Připomeňme jenom, že hrabě Czobor se ujal vlády nad hodonínským panstvím v roce 1750 a jeho "vláda" skončila nuceným konkursem v roce 1762, kdy majetek koupila císařská rodina). Jak se lze dočíst v jiných kapitolách, školy byly i v pozdějším období zakládány převážně dohromady s kostely, neboť - zvláště po uzavření konkordátu s katolickou církví - na činnost škol dohlíželi duchovní správci. Listinou ze dne 1. dubna 1753 byla v Dubňanech a současně i v Dolních Bojanovicích zřízena tzv. lokální kuracie (místní omezená církevní správa) neboli kaplanská lokalie (menší fara) a to od "Josefa, svaté říše římské rytíře Czobora-Miháli, pána panství Hodoňského a Šarfenštýrenského". Biskupská konsistoř Olomoucká schválila zaslanou zakládací listinu 6. dubna 1753.

Po zpracování historie školy jsem se celkem 2x účastnil i přednášky o historii obce na zdejší základní škole.

 

Technika


 

Časem nám začala přebývat některá technika, kterou již nevyužíváme, resp. máme jich více kusů. Podívejte se tedy, jestli se vám nebude něco z této ukázky hodit pro vaši práci.V této kapitole také postupně zveřejním některé technická zajímavosti z oblasti navigace GPS,

 

Zapomenutá elektronická válka podél železné opony


 

Této oblasti jsem se - s přestávkami - věnoval mezi roky 2002 až 2013.S částečně autobiografickými prvky je v uvedených knihách zpracován donedávna tajný způsob vojenských odposlechů a zaměřování zdrojů elektromagnetického záření potenciálního protivníka.

Předpokladem přežití každého státu je ochrana suverenity a svrchovanosti jeho území. Tu zabezpečují - kromě obyvatelstva - hlavně ozbrojené složky státu. V době ochlazování vztahů mezi velmocemi po skončení druhé světové války vznikaly první pokusy, jak zjistit o potenciálním protivníkovi - pokud možno - co nejvíce, aniž by musela armáda narušovat státní hranice. Právě v období poslední světové války se ukázala důležitost odposlechových jednotek na obou stranách konfliktu. Zpravodajská služba Československé armády navázala po válce na to málo znalostí z předválečné republiky a v prostředí zostřeného ideologického boje se pokusila dohnat technické zpoždění z druhé světové války.

Ke konci války a hlavně po ní se - kromě klasického hovoru - daly přijímat i signály radarů a další vojenské techniky i druhou stranou konfliktu. Právě vznik raketových jednotek v 50. letech a jejich elektronické podpory dal jasně najevo, že speciální vojenské jednotky na postihování aktivit těchto velmi nebezpečných zbraní jsou nutné. Postupem času se - s nárustem elektronizace armád - přidalo i postihování činnosti letectva a spojovacích prostředků ochrany hranic potenciálního protivníka. Protože kdo zná včas, nejlépe v předstihu, ty správné informace o činnosti protivníka, dokáže převídat jeho zámysl, není nečekaně překvapen aktivitou jeho ozbrojených sil... Vznikaly tak speciální vojenské jednotky, odborně podřízené Zpravodajské správě Generálního štábu, připravené působit v rámci elektronického boje. Autor těchto stránek je veteránem jednoho z takových útvarů, který měl ve své výzbroji mj. zaříuení Kopáč, Ramona, Tamara a jehož nástupci dnes pracují s kompletem Věra. Ačkoli jsem věnoval zpracování tohoto webu poměrně dlouhou dobu, vychází hlavně z mých vzpomínek na službu v ČSLA, takže obsah může být i subjektivní. Počtou si hlavně ti čtenáři, kteří dnes mohou volně navštívit místa mé tehdejší služby - Dyleň a Čerchov v Českém lese, Poledník na Šumavě a jiné - tehdy přísně hlídané - lokality v příhraničním pásmu s Německem.

Žádná ze zde zveřejněných knih, vyšlých v letech 2012 - 2014 již není dosažitelná.

 

Havran a Poledník
7. radiotechnická brigáda Zbiroh
7. radiotechnická brigáda Zbiroh
Zbiroh_2014

 

 

Návštěvní kniha


 

Byl bych velmi rád, aby návštěvní kniha posloužila i mně samotnému v tom, že poznám okruh čtenářů mého - úzce specializovaného - webu. Návštěvní kniha by měla být hlavně o vzkazech a nalezení potenciálních kontaktů. Právě díky vydaným knihá, jsem opět našel adresy některých bývalých kolegů, ztracené po mém návratu ze západních Čech na Moravu v 90. letech. Budu tedy rád, pokud tedy i vy návštevní knihu využijete na podobný účel, včetně odkazů na každoroční srazy.. Právě srazy považuji za onen stmelující faktor a bylo by nanejvýš vhodné, aby se (dosud) izolované a málo známé srazy rodů Ilčík a s nimi zpřízněných. (Alespoň o těchto vím, pokud se mýlím, vyjádřete to v návšrěvní knize).

Z knihy budu však nekompromisně vyhazovat reklamní odkazy, vulgarismy, spamy a poznámky, nesouvisející se zaměřením webu. (Jestliže vás zajímá starší období, archiv starších návštěvních knih je zde).

 

Kontakt na autory webů


Nejlépe asi elektronickým formulářem...

Byl zaveden hlavně kvůli všudypřítomnému spamu. Když mi budete psát, nezapomeňte vyplnit všechny kolonky, není jich moc. Jestliže bude vaše otázka smysluplná, odpovím normální elektronickou poštou.

Někteří pisatelé zapomínají hned v prvním řádku vyplnit svoji mailovou adresu - když to neuděláte, vzkaz mi sice přijde, ale nevím, komu a kam mám odpovědět. Pokuste se vyplnit i správný předmět zprávy, tj. čeho se vzkaz týká. Můžete tak uspíšit odpověď, při nevyplnění naopak může být vzkaz hozen mezi spamy. Čeká vás také malá antispamová otázka, se kterou - doufám - nebudete mít žádný problém....

Formulář je univerzálníní, nejen pro běžné vzkazy, ale například i pro zasílání archiválií. Dole v poznámce se dozvíte, jak by měly vypadat, aby se daly publikovat. Mám o archiválie (texty, fotografie, obrázky, nákresy techniky a stanovišť,...) velký zájem a umím je zpracovat tak, že originál vám zůstane nepoškozen. Jsem vlastníkem veškeré možné reprodukční techniky a slušně vybaveného počítače, mohu skenovat, zaznamenávat audio i videovzpomínky, fotografovat, zaměřovat s pomocí GPS i v terénu. U textů nemám problém s cizojazyčnými zdroji, překlad si zajistím. Tento způsob komunikace bude sloužit i pro předobjednávku budoucí knihy, která vyjde asi na podzim 2015.

 


 

Další kapitola >>

 

 

Nebo lze pokračovat přímo jednotlivými kapitolami webu:

Historie radiové špionáže - Naslouchací stanoviště - Vojenská technika - Protivníci na železné oponě - Zpracovaná literatura, odkazy a komentáře - Autor webu a kontakt

Podrobnou informaci o struktuře webu vám poskytne menu v horní části každé stránky.

 Vojenské muzeum Lešany - autor webu před "svým"  stožárem HAB ze soupravy TAMARA (KRTP-86)
TITLE:

Technika jako fenomén moderní doby

Práce je nedílnou součástí webu
http://www.technika.ilcik.cz

AUTHOR:

COPYRIGHT:

© 1999 – 2011 ing. Václav ILČÍK

Publikování nebo šíření obsahu serveru TECHNIKA je bez písemného souhlasu vydavatele - Václava Ilčíka, zakázáno. Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serveru a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

IRON-CURTAIN.INFO využívá jako podklady osobní vzpomínky autora i dalších vojáků útvarů zvláštního určení, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autora webu TECHNIKA výslovně zakázáno.

CONTENT LANGUAGE:

Czech (cz)
Zapomenutá elektronická válka v okolí železné opony
Rádiový a radiotechnický průzkum na železné oponě i za ní
Historie radiové špionáže
Železná opona a její ochrana

DESCRIPTION:
Jak bojoval Západ s Východem na frontě elektronické války. Státem podporovaná špionáž území potenciálního protivníka. Život v okolí železné opony. Neprostupná státní hranice, hlídané Pohraniční stráží. Železná opona – stavba, historie, použití. Systém střežení státní hranice. Vojenské síly a prostředky, dislokované v bezprostředním okolí železné opony. Pohraniční stráž. Lehký obrněný pluk. Průzkumné jednotky. Útvary zvláštního určení ZU. Obrněná brigáda. Jednotky REB. Stacionární stanoviště. Hlásky. Signálový průzkum. Technika rádiového a radiotechnického průzkumu. Monitorovací přijímače. Vrtulníky na železné oponě. Průzkumná letadla.
KEYWORDS cz:
železná opona, státní hranice, PS, Pohraniční stráž, signálka, vojenské věže, vidové hlásky, pátrače, historie železné opony, budování železné opony, ochrana státní hranice, ostnatý drát,  Čerchov, Dyleň, Rozsocha, Tišina, Havran, Zvon, Poledník, Kříženec, Šumava, Tišina, Český les, Hazlov, Lesná, Milíře, zámek Zbiroh, četnické letecké hlídky, průzkumná stanoviště, SIGINT, ELOKA, Ramona, Tamara, Kopáč, Věra, KRTP,  KRTP-86, KRTP-91, KRTP-81, Borap, Kolčuga, SDR, PLSS, ERA, HTT Tesla Pardubice, pasivní radar, radiolokace, tichá spolupráce, život za dráty, pozemní průzkumná stanoviště, vrtulníky na hranici, SR-71, Mig-25, zpravodajská správa, studená válka, OSH, EZOH, útěky, dezerce, ostnatý drát, odposlech, greenway, incidenty, elektronický boj, REB, TDOA, časově hyperbolická metoda
KEYWORDS en:

iron curtain, border, barbed fence, behind the iron curtain, iron border, 2ACR, passive radar, LAPAS, PLSS, ELINT, SIGINT, iron curtain history, lost border, iron curtain road, cold war, bicycle greenway, KRTP, Vera, Tamara, Trash Bin, Trash Can, Ramona, Soft Ball, Borap, PRP-1, Kopac, ECCM, TDOA, reconnaissance, COMMUNICATIONS INTELLIGENCE, COMINT, NO MEN'S LAND, Commie Horde, Mi-24 Hind, White Elephant

Iron curtain project. SIGINT, COMINT, ELINT, RADINT, OSINT, ACINT, EPM, ECCM. MASINT, Redcatchers. Radio Intelligence

KEYWORDS de:
eloka, turm, funk, grenze, Mfs, Schneeberg, Elektronische Kampfführung, Peil, Peilbasis, Grosser Kornberg, Elektronische Unterstützungsmaßnahmen, Fernmeldesektor, LAPAS, Elektronische Gegenmaßnahmen, Elektronische Schutzmaßnahmen,  horchdienst, Hoher Bogen, Grosser Arber, Grosser Osser, Fernmeldesktorturm, Grossen Kornberg,  Grossenbrode,
 

Tento text vznikal přibližně v průběhu 11 let. Jestliže máte pocit, že jsou tam faktické chyby, neváhejte mne kontaktovat – nikdo není neomylný.

Autor nikdy nebyl členem komunistické strany a jeho práce nemá být oslavou dřívějšího politického zřízení či železné opony jako takové.

Reálie odpovídají době přibližně od poloviny osmdesátých let do konce železné opony.

Všechny materiály pochází z veřejně dostupných zdrojů a jsou – pokud možno – citovány. V některých případech se mi nepodařilo autora vypátrat, resp. nereagoval na moje žádosti.

Autor

 


 

Od 28. prosince 2010 jsem původní starý web sice zachoval, ale paralelně s ním vytvářím za chodu novou podobu webu, což může trvat i několik týdnů. Po tuto dobu prosím čtenáře o trpělivost. Po tuto dobu nebude samozřejmě fungovat ani vyhledávání na webu. protože struktura stránek bude úplně jiná. Výsledkem však bude web v PHP, nikoli v PDF.

Tato přechodná doba mi umožní, abych neztratil indexování na Google a fungovalo tak vyhledávání. Nový web bude jednodušší a rychlejší. Jak bude vypadat, se mužete podívat tady. (Bez záruky funkčnosti a úplnosti - zatím se pořád ladí).

---------------------------------------------------------------------------------------------------